Oppfordring til dei som er råka: "Er du i hjemmekarantene som en følge av tiltakene for å stoppe spredning av korona-viruset? Ikke ta kontakt med fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Ta først kontakt med arbeidsgiver og be om å få egenmelding. Oppfordringen kommer fra helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen." Meir informasjon finn du her.

Regjeringa oppmodar arbeidsgjevar til  leggje til rette for bruk av eigenmelding med i fråvær som kan ha samband med koronavirus. Seljord kommune utvidar eigenmeldingsperioden til 16 dagar, i tråd med regjeringa sitt råd. Dette er eit tiltak for å verne legekontora, slik at dei kan konsentrere seg om folk som er sjuke. Samtidig gjev vi tilsette med symptom sjansen til å vere heime og hindre eventuell smittespreiing.