Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsovertaking av eit barn

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ei omsorgsovertaking skjer berre i alvorlege tilfelle og kan skje med eller utan samtykket til foreldra. 
   
  Når barnevernet vurderer barnet sin situasjon som så alvorleg at den bør bort frå heimen, må saka til avgjerd i eit nøytralt organ, som er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er fylkesnemnda som gjer den endelege avgjerda etter at foreldra og barnevernet er blitt høyrt.
   
  Dersom du opplever å bli fråteke barnet ditt, vil du kunne få hjelp og støtte både frå barnevernet i din kommune og frå familievernkontoret.
   
  I utgangspunktet er ei omsorgsovertaking mellombels og barnevernet vil jobbe saman med foreldra for at barnet skal få flytte heim igjen. Du har også rett til samvær med barnet.
   

  Kriterium/vilkår

  Kriterium for omsorgsovertaking kan vere 

  • at det er alvorlege manglar ved den daglege omsorga som barnet får, eller alvorlege manglar i den personlege kontakten og tryggleiken som det treng etter sin alder og utvikling
  • at foreldra ikkje sørgjer for at eit sjukt eller funksjonshemma barn får dekt sitt særlege behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandla 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt barnevernloven § 4-12 - § 4-19.

  Lover

  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 18:57