Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturskadar - erstatning

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Det finst naturskadar det ikkje er mogleg å forsikre seg mot gjennom ein vanleg forsikringsordning. Naturskadeerstatningslova regulerer det offentlege sitt tilbod om erstatning for slike skadar, og har til føremål å gje erstatning etter ei naturulykke slik at du kan halde fram med verksemda. Ordninga gjeld for heile den private sektor og er ikkje ei spesiell ordning for landbruket. For at skaden skal bli sett på som ein naturskade som gjev grunnlag for erstatning, må skaden direkte skuldast ei naturulykke (skred, storm, flom, jordskjelv o.l.).

  Målgruppe

  Gjeld for alle private personar og verksemder som er utsette for naturskadar

  Kriterium/vilkår

  For å ha krav på erstatning frå statens naturskadeordning må desse vilkåra vere oppfylte:

  • Det må ikkje vere høve til å forsikre seg mot skaden ved ei alminneleg forsikringsordning.
  • Den skadelidne må ikkje ha krav på erstatning av tredjemann.
  • Naturskaden må ha skjedd på fast gods i Noreg eller på lausøyre som er i Noreg når eigaren bur eller er arbeidstakar i Noreg.
  • Skaden må ikkje ha skjedd på eigedom som tilhøyrer staten, ein kommune eller ein fylkeskommune, eller der nokre av desse har ei framtredande økonomisk interesse.
  • Søknaden må sendast seinast tre månader etter at skaden skjedde.

  Skadar med grunnlag for erstatningsutmåling under 20 000 kroner blir ikkje erstatta.

  Pris for tenesta

  Ved naturskadehendingar som blir søkt erstatta av staten, skal det bli trukke ein prosentvis eigendel. Det blir trukke 30 % av dei første 100 000 kroner, og 15 % av den delen av erstatninga som overstig 100 000 kroner.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-09-01 18:50