Målet med midlane er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom 

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. 

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen, t.d. lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjonar og idrettslag. I regelverket til tilskotsordninga står det skrive kva ein kan søke tilskot til og kva for kriterier som må vere oppfylt for å søke. 

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Les meir på Bufdir si nettside

Søke midlar - bufdir 

Søknadsportalen