I samsvar med kommunelova § 14 vert økonomiplan med framlegg til vedtak lagt ut til alminneleg ettersyn i 14 dagar før planen vert handsama i kommunestyret.

Frist for tilbakemelding er onsdag 5.12..2019 kl. 14.00.

Protokollen frå Formannsskapet 21.11.19 finn du under Politikk og organisasjon/Innkalling og møtebøker 

Rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan finn du her

Vi minner om Folkemøtet om budsjettet måndag 2. desember 2019 kl 18.00 – 20.00 på Granvin kulturhus