Kart over området Håkkedalen finn de her.  

Målet med planen er å leggje til rette for ei god sykkelrute mellom Flatdal og Seljord, utanom fylkesvegen gjennom Flatdal, slik at ein slepp å sykle siste strekninga mellom Århus og Seljord sentrum langs E134.

Her finn de dokumenta i saka:

Klager:
I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12, kan ein klage på kommunestyrevedtaket. Krav om erstatning eller innløysing etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må setjast fram seinast 3 år etter kunngjering av vedtaket.

Klagefrist er sett til 10.august 2021.

Send skriftleg klage til:

post@seljord.kommune.no

Sjå elles Reguleringsplanar