Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronaviruset- covid-19

Seljord kommune fylgjer dei nasjonale retningslinene og gjer ikkje tiltak lokalt utover dei råd vi får frå nasjonalt hald.

 • Hugs: Er du sjuk? Bli heime! Elles: God handhygiene, god hostehygiene, hald avstand!
 • Kontakt korona-telefonen 815 55 015 om du lurar på noko spesielt og fastlege eller legevakt på 116 117 om du blir sjuk eller har vore i kontakt med smitta.
 • Fylg med i media og på folkehelseinstituttets heimeside.

Smittestatus i Seljord: Ingen smitta. Det vil bli lagt ut informasjon om dette endrar seg. 
OBS! Når det blir registrert smitta personar som er folkeregistrert i kommunen, men som ikkje oppheld seg her til dagleg, blir det vanlegvis ikkje sett i verk tiltak lokalt.

 

Symptom og testing

Korleis kan du skilje symptom på covid-19 frå symptom på forkjøling? FHI informerer.

Om testing for korona: Seljord fylgjer dei sentrale retningslinene frå FHI for testing, du finn meir informasjon på FHI si heimeside om kva du gjer om du trur du er sjuk, og informasjon om testkriterier

Treng du å teste deg? Start med å gå inn på www.koronasjekk.no. Svar på dei enkle spørsmåla på nettsida, for å sjå om du bør ta en koronatest.

Dersom ein får feber og/eller luftvegssymptom som sår hals, hoste eller tungpust, spesielt viss ein har vore på reise innanlands eller utanlands i område med spreiing av virus dei siste 14 dagane, må ein reagere på dette.

Ring fastlegen din eller legevakta på telefon 116 117 og fylgj råda og rettleiinga derfrå. 
Det er viktig at du opplyser om kvar du har vore, og om eventuell kontakt med smitte. Folkehelseinstituttet

Prøvesvar etter koronatest sjekkar du sjølv på https://helsenorge.no/

Andre sjukdomar
Dersom du har symptom som du vanlegvis ville ha kontakta legekontoret eller legevakta for, skal du framleis ta kontakt. Legesenteret  har ikkje stengt, men viss det er lenge å vente før vi svarar, så er det fordi vi får veldig mange telefonar nå om dagen.

Du kan tinge time via:

MERK:

 • Pasientar må ikkje kome til legekontoret eller legevakta med luftvegsproblem utan avtale på førehand
 • Dei som har ei lett forkjøling og ikkje treng legetilsyn, bør halde seg heime til ein dag etter at dei er friske
 • Pasientar med alvorlege lidingar og andre sjukdomar må framleis skal ta kontakt med legen sin
 • Ikkje la vere å ta kontakt fordi du trur vi har så mykje å gjere, eller fordi du er redd for å vere til bry.

Viktige meldingar og informasjon frå kommunen

 • 16.10.20: Kan du bidra innan helsevesenet dersom vi treng meir bemanning i samband med koronapandemien? Kommunen ynskjer å skaffe ein oversikt over innbyggarar som held på med helsefagleg utdanning, har helsefagleg formalkompetanse eller arbeidserfaring som kan vere villig til å bidra i Seljord kommune sin helse- og omsorgsteneste i samband med handteringa av koronavirus i kommunen. Dette gjeld folk som ikkje er tilsette i Seljord kommune frå før av. Registrer deg her. 

Du finn oversikt over alle kommunale nyheiter på kommunen sine heimesider her - OBS! Bruk søkefunksjonen, men sjekk dato for publisering, ting endrar seg fort!  Vi brukar også Facebooksida vår til å dele nyheiter, så gå inn og fylgj sida, du får mykje nyttig informasjon der. 

Siste nytt frå ordføraren

 • Dato Oppdatering frå ordførar
 • 09.10.2020 kl. 19.00: OPPDATERING KORONA-SITUASJONEN SELJORD KOMMUNE 
  Det er i dag kome melding om at ein person folkeregistrert i Seljord kommune er smitta av covid-19. Vedkomande oppheld seg ikkje i kommunen til dagleg, så det må ikkje setjast i verk nokon tiltak her. Kommunelegen har vore i kontakt med den dette gjeld, og melder at vedkomande har vore i karantene nokre dagar og er i god form. Me ynskjer god betring!

  Koronaviruset smittar lett og alle kan vere uheldige å bli smitta. Vi må alle fortsette med den gode innsatsen på det heilt grunnleggande smittevernet: hald avstand - vask hender godt - hald dokke heime om dokke får symptom.

  Haustferien i området vårt går no mot slutten. Eg oppfordrar spesielt dei som har vore på reise, eller hatt besøk, til å vere ekstra oppmerksomme på eventuelle symptom og tenke ekstra på smittevern dei næraste dagane.

Smittevern og førebygging

Dei viktigaste hygieneråda:

 • Vask hendene ofte og grundig
 • Host og nys i et papirlommetørkle som skal kastast etter bruk
 • Hald generell avstand til folk
 • Hald avstand til personar med luftvegssymptom
 • Unngå å handhelse og klemme kvarandre.

Er du sett i karantene:

 • ikkje gå på jobb eller skule
 • unngå reiser
 • ikkje ta offentleg transport
 • unngå andre stader der ein lett kjem nær andre, t.d. butikkar

 

 

Vanar som førebyggjer smitte.png

Barnehage og skule

Luftvegssymptom, når skal barnet vere heime? Gjeld barn i barnehage- eller barneskulealder - Plakat frå FHI 17.09.20

Råd om når ein skal vere heime ved sjukdom - tilsette og barn/elevar i barnehage og skule. Rundskriv frå Udir 8.9.20.

Regjeringen.no/tema - info til foreldre og barn om koronasituasjonen

Opplegg og organisering for barnehage, skule og SFO frå 17.august 2020:

 • Barnehagane si opningstid blir kl 08.00-16.00 t.o.m. veke 37. Frå veke 38, 14.9.20, er det ordinære opningstider i barnehagane
 • Det blir litt reduksjon i pris for barnehage så lenge tilbodet er litt redusert
 • Det vil vere tilbod om utvida opningstid for foreldre med samfunnskritiske oppgåver fram til 14.9.20 eller så lenge vi er på gult nivå, framleis etter søknad. Sjå lenger ned på sida.
 • SFO har vanleg opningstid, frå kl 7.30 - 16.30
 • Alle elevar møter på skulen kvar dag
 • Skuleskyss går som normalt. Elevane fylgjer retningsliner gitt av eigen skule

Alle barn og elevar skal framleis ha med niste, drikke får dei i barnehage og SFO. Kostpengane blir tilsvarande redusert.

Udir - nye smittevernrettleiingar.  I dei nye rettleiingane frå slutten av mai opererer ein med nivåinndeling av smitteverntiltak, ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva for smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje. Seljord kommune er på gult nivå inntil vidare med dei krava til smittevern, handhygiene, krav til gruppestorleik, inndeling i faste grupper/kohortar, og krav til å halde avstand som ligg i gult nivå.

Viss redusert opningstid i barnehage og SFO
Ved redusert opningstid vil det vere mogleg med tilbod om utvida opningstid for foreldre med samfunnskritiske oppgåver eller sårbare barn.

Barn som har føresette i kritiske samfunnsfunksjonar eller verksemdskritiske oppgåver.  
Skule- og barnehageeigarar har ansvar for å sørge for eit tilbod til barn med føresette i kritiske samfunnsfunksjonar eller verksemdskritiske oppgåver.
Det er to moglegheiter for å få tilbod: 

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon 
 2. Personell med andre verksemdskritiske oppgåver, sjå oppdatert oversikt i lenka nedanfor

Lenke til oversikt over kritiske samfunnsfunksjonar på Regjeringen.no  

For både punkt 1 og punkt 2 gjeld det at:

 • Barnet skal vere under 12 år
 • Det er tilstrekkeleg at éin føresett arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbod
 • Det finst ikkje andre moglegheiter for barnepass
 • Arbeidsgivar må på førespurnad kunna stadfesta at føresette er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har verksemdskritisk oppgåve

Barn og unge med særskilte omsorgsbehov.                                                                                     

Helsedirektoratet sine retningsliner for stenging av skule og barnehage gir unntak for barn og unge med særskilde omsorgsbehov. Det vil bli gjort konkrete og individuelle vurderingar av kven som bør få dette tilbodet. Moment i denne vurderinga kan vera om dei til dømes har store fysiske eller psykiske funksjonshemmingar, er omfatta av hjelpetiltak og anna. Dette handlar òg om barn og unge som barnevernet gir hjelpetiltak til, er i fosterheim eller dei som kommunen av andre årsaker meiner har eit særskilt behov.

Enkelte elevar har enkeltvedtak om mellom anna spesialundervisning eller særskild språkopplæring. I perioden skulane er stengde, vil det ikkje vera mogleg for skuleeigarane å gi ei opplæring som fullt ut er i samsvar med desse vedtaka. Det same gjeld for barn som har enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelova.

Søke om utvida tilbod i barnehage/SFO:
Føresette må søke på eige søknadsskjema, sjå lenger ned på sida.

 • Seljord barnehage, Heddeli og Tussejuv: heidi.haugerud@seljord.kommune.no
 • Flatdal oppvekstsenter, barnehage: nina.bakkaker@seljord.kommune
 • Flatdal oppvekstsenter, SFO: pia.robertsen@seljord.kommune.no
 • Seljord SFO: kjersti.bollerud@seljord.kommune.no

Kryss av for kva kategori du ynskjer at søknaden skal bli behandla etter og skriv ein grunngjeving. For kategori 1 og 2 (samfunnskritiske funksjonar) må føresette føre opp namn på arbeidsgivar/stilling og kva for funksjon eller oppgåver ein har.

Søknadar blir fortløpande behandla etter dei til ein kvar tid gjeldande reglar og føringar.  

Nyttig informasjon om ordninga

Helsenorge.no Annan informasjon retta mot foreldre, barn og unge 

regjeringen.no  Liste over verksemder med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbod om plass i barnehage og barneskole,

Ofte stilte spørsmål om barnehage og skule. Udir

Kommunale tenester og lokal informasjon

Dei fleste kommunale verksemder er nå opne, men med ulike smitteverntiltak og kanskje med reduserte opningstider, sjå informasjon om ordinære tilbod under dei ulike tenestene på heimesida om du ikkje ser noko her:

Beredskapsleiinga i Seljord kommune:

 • Ordførar Beate Marie Dahl Eide
 • Varaordførar Sondre Aasan
 • Konst. rådmann Frid Berge
 • Kommunelege Kine Jordbakke
 • Kommunalsjef skule og oppvekst Ronde Schade
 • Kommunalsjef helse og omsorg Lillian Olsen Opedal
 • Loggførar Anne Bente Kasland Groven
 • Kommunikasjonsrådgjevar/næringssjef Asbjørn Storrusten

 

Lokal tiltakspakke bedrifter, lag og organisasjonar - nyheit pr. 04.06.20

Seljord kommune har løyvd kr 1. mil. til lokale tiltak for å hjelpe nokon verksemder og lag/foreiningar gjennom denne koronatida.

Pakka omfattar fire ulike ordningar, m.a. støtte til verksemder som vil tilby sommarjobb for ungdom - søknadsskjema for den ordninga finn du her .
OBS! Søknadsfrist 20.juni 2020.

Du kan lese meir om dei ulike ordningane i tiltakspakka her.

Spørsmål om ordningane kan stillast til kultur- og næringssjef Asbjørn Storrusten  e-post ; as@seljord.kommune.no eller tlf;  917 96 785.

Send enkel søknad til: post@seljord.kommune.no, merka Lokal tiltakspakke.

Camping/ferie/reiser/arrangement

 • Campingplassar - rettleiar frå Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Seljord kommune har ikkje lokale forskrifter, altså er det desse som gjeld. Ta kontakt med den einskilde campingplass for nærare informasjon om konkrete tilhøve der. Utdrag frå rettleiaren:
  Disse rådene gjelder fra 21. april 2020 og inntil videre. Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:
  ▪ Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
  ▪ Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt hustandsmedlem.
  ▪ Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
  ▪ Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  ▪ Unngå kollektivtransport når det er mulig.
  ▪ Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  ▪ Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
  ▪ Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.
 • Reiser: Utenriksdepartementet (UD) rår folk til ikkje å reise viss det ikkje er strengt nødvendig.  Reisande bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da råda kan endre seg raskt. 
  Folkehelseinstituttet - reiseråd innanlands
  Helsedirektoratet - reiseråd
  Regjeringa - Reiser og koronavirus - spørsmål og svar
  Utanriksdepartementet 
  Smittevernråd ved reise

 • Arrangement, samlingar og aktivitetar

Nyttige lenker - sentral informasjon

 

Hjartetelefonen

Informasjon og råd til barn, unge og familiar

Regjeringen.no/tema - info til foreldre og barn om koronasituasjonen

Hjartetelefonen for barn og unge - Snapchat
Du vil kunne nå folka bak Hjartetelefonen på Snapchat. Søk etter Hjartetelefonen.  

For barn og unge:

 • Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. I informasjonsfilmen svarar lege Helen i Helsedirektoratet på spørsmål.
 • Informasjon og gode råd finn du også her frå NRK
 • Har du bruk for å snakke om korleis du har det, kan du ringe eller chatte på Kors på Halsen  eller chatte på Snakk om psyken 

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Mistenker du at eit barn ikkje har det bra? Kjenner du at det ikkje er trygt i heimen din? Både vaksne, barn og unge kan ringe barnevernet sin døgnopne alarmtelefon for råd og rettleiing. 
På kvardagar kan du også ringe Barnevernvakta, mellom 08-16, på telefon 350 55 400

For foreldre og omsorgspersonar:

I denne tida, der kvardagen er annleis, mykje er usikkert og dei vaksne følger med på situasjonen, gjer tiltak og uroar seg, er det naturlig om barn blir bekymra og redde. Når barn er redde for korona, er det viktig at vi vaksne i samtale med dei bekreftar og anerkjenner følelsane deira. Vi må vise at det både er greitt og forståeleg at dei har det slik og at vi vil vite om det og hjelpe dei.
Vidare er det viktig å gje påliteleg og forståeleg informasjon til barnet, tilpassa barnet sin alder. Barn får med seg mykje, både av det vi vaksne snakkar om, og frå tv, radio, avisforsider og sosiale medier. Dei kan setje saman informasjon på eigne måtar og fylle ut med fantasien, der dei ikkje har opplysningar. Barn og unge kan ha mange spørsmål, og kan trenge hjelp frå vaksne til å sortere og setje saman eit realistisk bilete av situasjonen. Alderstilpassa informasjon kan oppklare misforståingar og trygge.

Tips til aktivitetar i tider med skular og barnehagar stengt:

Informasjon om psykisk helse - råd og tips

Tilbod om tenester innan psykisk helse og rus i Seljord kommune i samband med Covid-19 og koronaviruset

Dei tilsette må i denne perioden gjere det som er mogleg for å redusere smitterisiko, noko fører til at avdelinga for psykisk helse og rus har redusert tilbod. Det vil seie at gruppetilbod er avlyst og at tenesta i størst mogleg grad gjer tilbod per telefon.
Det er mogleg å nå tenesta på kvardagar mellom kl. 08:00 – 21:00 på vakttelefonen: 91 86 78 49.

Generell informasjon om tilbodet innan psykisk helse og rus i Seljord 

Sjå også informasjon hos Mental Helse

6 råd for å dempe uro

Det er mange som reagerer med uro på korona-pandemien. Alle som er sårbare for stress kan oppleve å bli meir urolig, irritabel, fjern og kan vere mindre rasjonell enn vanleg.

Når vi anar at noko er farleg, reagerer kroppen automatisk. For eksempel kan musklane bli spente og fordøyelsen kan stoppe opp. Når vi merkar at kroppen går i faremodus blir vi redde. Det er naturlege reaksjonar som hjelper oss med å flykte eller kjempe i akutte situasjonar. Når faren er diffus og teoretisk, sånn som nå, blir desse automatiske reaksjonane meir forstyrrande. Dei gjer at vi tenkjer mindre med fornufta og meir med følelsane.

Her er 6 råd for å dempe uro og bekymring:

1. Sett deg inn i anbefalingane frå myndigheitene
Den beste informasjonen om koronaviruset finn ein på helsenorge.no og nrk.no. Informasjonen er nøktern og lett forståeleg. Det er ikkje lurt å søkje informasjon i mindre seriøse medie, som kan overdrive og forvrenge for å skape sensasjon og auke salstala.

2. Avgrens tida du følger nyhende om pandemien
Vi treng å følge råda til myndigheitene, men vi trenger ikkje å oppdatere oss på nyhende heile tida - det aukar berre stresset og uroa.

3. Fyll hovudet med noko anna
Det er bra å vere oppteken med noko anna enn pandemien. Det kan vere underhalding, film, spel, leik, lesing, lydbøker, radio, podcast, rydde, hobbyar.

4. Bruk kroppen
Det enklaste og beste er i grunnen å vere i fysisk aktivitet. Gå ein tur. Det roar kroppen og tankane, gjer oss meir robuste og gjer det lettare å sovne om kvelden.

5. Gjer noko for andre
Hjelp andre med praktiske ting eller med å roe seg ned. Gjer noko hyggeleg saman. Hjelp andre ved å prøve å ikkje bli sjuk sjølv og ved å ikkje smitte vidare. Hjelp andre gjennom å ikkje handle meir enn du treng. Det er også ei hjelp for andre å dempe eiga uro, å vere ein trygg person for andre.

Og så eit råd til dei som må vere heime, med eller utan barn:

6. Hold på døgnrytmen
Stå opp tidleg, et frukost, lunsj og middag på same tid kvar dag, og legg det til same tid. Kroppen er eit vanedyr, og når vi manglar struktur, blir kroppen meir uroleg. Rutinar førebygger konfliktar og skaper føreseielege og trygge kvardagar.

6 gode råd – utarbeida av Jens Tennebø Jensenius, kommunepsykolog i Lillesand

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker
Publisert