Ordførar Beate Marie Dahl Eide var tydeleg i sine forventningar om å få eit reelt lensmannskontor i Seljord. Stortinget vedtok å styrke dei gjenverande lensmannskontora etter nærpolitireforma, og Seljord kommune har dei siste åra opplevd at det er det omvendte som har skjedd. Vi merkar endringane i politiet godt i tenestene våre, spesielt innanfor helse, brann og flyktningetenesta, og vi er bekymra for både beredskapen og det forebyggande arbeidet.

 

Ministeren svarte opp at ho ynskjer langt fleire tenestestader enn det er i dag, og at dei skal fylgje opp Stortingets vedtak. Ho sa vidare at regjeringa skal gjere grep for å få politiet nærare folk. 

 

Vi er spente på kva det vil si heilt konkret for oss her i Seljord, og skal jobbe vidare for at lensmannskontoret her blir utvida både med tanke på bemanning og tenestetilbod.