Besøksreglar ved Nesbukti pleie og omsorgssenter, Nestunet, Steinmoen og Heddelitunet pr. 26.3.21

Seljord kommunen er opptatt av å legge til rette for besøk ved vår institusjon i tråd med nasjonale tilrådingar. Me er samstundes opptatt av å skydde dei av våre innbyggarar som er mest utsett for smitte med covid-19. Alle våre bebuarar som kan få vaksine på Nesbukti, Nestunet og Steinmoen er no vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sjukdom. Det er nokre av bebuarane som av ulike grunnar ikkje kan få vaksine, d.v.s. at det framleis kan vere behov for å bruke munnbind.
Bebuarane våre har levd med strenge besøksrestriksjonar, og i tråd med nasjonale føringar kan vi lette litt på nokre av tiltaka. Risikoen for Covid-19 etter vaksinering er betydelig mindre, men risikoen forsvinn ikkje heilt då vaksina ikkje gjev full beskyttelse for alle. I tråd med nasjonale føringar har me endra på nokre av besøksrestriksjonane våre.

 1. Alle besøk bør avklarast med avdelinga i forkant. Ring avdelinga på førehand. Når de kjem skal de ringe på dørklokka på utsida av hovudinngangen, og vente til personalet kjem.
 2. Nesbukti har kviletid mellom kl. 14.00-16.30.
 3. Dei tilsette lagar ein besøksplan som er ei oversikt over når besøk kan takast imot. Pårørande må «booke» besøk.
 4. Alle besøkande blir ført inn i besøksprotokollen. Dette er for at me skal ha oversikt over kven som til ei kvar tid har vore på besøk med tanke på eventuell smitteoppsporing. Opplysningane vert lagra i 10 dagar.
 5. Alle besøkande må svare på spørsmål om Covid-19. Besøkande med luftvegssymptom eller bekrefta covid-19-smitte, samt dei som er definert som nærkontakt til smitta eller i karantene, skal ikkje besøke institusjonen på 10 dagar.
 6. Dersom besøkande blir sjuke innan 48 timar etter at dei har vore på besøk, må me kontaktast slik at det kan settast i verk smitteverntiltak så snart som råd.
 7. Generelle smittevernråd ved besøk:
 • God handhygiene rett før og etter besøk.
 • Vaksinerte bebuarar kan ha nærkontakt med eit begrensa tal på uvaksinerte besøkande, og dei same over tid.
 • Viss både bebuar og den besøkande er vaksinert, kan dei ha nærkontakt.
 • Den besøkande må halde 2 meters avstand til tilsette og andre bebuarar pga. usikkerheita kring smittespreiing frå vaksinerte.
 • Maks 2 besøkande på besøk om gongen. Me tilrår at bebuarane har få nærkontaktar og dei same over tid (maks ti sosiale kontaktar pr. veke)
 • Dersom ein er sjuk, skal ein ikkje kome på besøk.  
 1. Me anbefaler sterkt at besøkande frå område med mykje smitte ventar i 10 dagar før dei kjem på besøk. Dersom pårørande ynskjer å ta med sine heim, gjeld nasjonale smittevernsråd.
 2. Vi legg til rette for individuelle tilpassingar ved besøk ved alvorleg sjukdom/terminal pleie, slik at pårørande kan vere hjå sine næraste i livets sluttfase.

 

 

Kontakt avdelingane våre

Viss du ynskjer kontakt eller har spørsmål direkte til nokre av avdelingane - ta direkte kontakt. Du finn kontaktinformasjon her