Besøksreglar ved Nesbukti pleie og omsorgssenter, Nestunet, Steinmoen og Heddelitunet pr. 15.6.21

Seljord kommune er opptatt av å legge til rette for besøk ved institusjonen vår i tråd med nasjonale tilrådingar. Me er samstundes opptatt av å skydde dei av våre innbyggarar som er mest utsett for smitte med covid-19. Alle bebuararane våre som kan få vaksine på Nesbukti, Nestunet og Steinmoen er no vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sjukdom. Bebuarane våre har levd med strenge besøksrestriksjonar, og i tråd med nasjonale føringar kan vi lette litt på nokre av tiltaka. Risikoen for Covid-19 etter vaksinering er betydelig mindre, men risikoen forsvinn ikkje heilt då vaksina ikkje gjev full beskyttelse for alle. I tråd med nasjonale føringar har me endra på nokre av besøksrestriksjonane våre.

 1. Alle besøk bør avklarast med avdelinga i forkant. Ring avdelinga på førehand. Når de kjem skal de ringe på dørklokka på utsida av hovudinngangen, og vente til personalet kjem.
 2. Nesbukti har kviletid mellom kl. 14.00-16.30.
 3. Dei tilsette lagar ein besøksplan som er ei oversikt over når besøk kan takast imot. Pårørande må «booke» besøk.
 4. Alle besøkande blir ført inn i besøksprotokollen. Dette er for at me skal ha oversikt over kven som til ei kvar tid har vore på besøk med tanke på eventuell smittesporing. Opplysningane vert lagra i 10 dagar.
 5. Alle besøkande må svare på spørsmål om Covid-19. Besøkande med luftvegssymptom eller bekrefta covid-19-smitte, samt dei som er definert som nærkontakt til smitta eller i karantene, skal ikkje besøke institusjonen på 10 dagar.
 6. Dersom besøkande blir sjuke innan 48 t etter at dei har vore på besøk, må me kontaktast slik at det kan settast i verk smitteverntiltak så snart som råd.
 7. Generelle smittevernråd ved besøk:
 • God handhygiene rett før og etter besøk.
 • Besøkande bør halde minst 1 meters avstand til tilsette og andre bebuarar enn den dei besøker.
 • Dersom bebuar er vaksinert, kan vedkomande ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med både vaksinerte og uvaksinerte besøkande. Ved nær fysisk kontakt med uvaksinerte bør dette vere dei same over tid.
 • Me tilrår at besøkande som kjem frå område med mykje smitte nyttar munnbind under besøket.
 • Maks 5 besøkande på besøk om gongen dersom du er uvaksinert.
 • Besøk kan skje i fellesareal, men gjeldande råd om avstand må kunne overhaldast.
 • Dersom ein er sjuk, skal ein ikkje kome på besøk.  
 1. Me tilrår sterkt at besøkande frå område med mykje smitte ventar i 10 dagar før dei kjem på besøk. Dersom pårørande ynskjer å ta med sine heim, gjeld nasjonale smittevernsråd.
 2. Vi legg til rette for individuelle tilpassingar i høve til besøk ved alvorleg sjukdom/terminal pleie, slik at pårørande kan vere hjå sine næraste i livets sluttfase.

Kontakt avdelingane våre

Viss du ynskjer kontakt eller har spørsmål direkte til nokre av avdelingane - ta direkte kontakt. Du finn kontaktinformasjon her