Flyktningetenesta

Hovudansvar for introduksjonsprogrammet:
Flyktningetenesta har ansvaret for introduksjonsprogrammet, eit kommunalt tilbod regulert av introduksjonslova. Eit vilkår for å ha rett til introduksjonsprogram, er behovet for grunnleggande kvalifisering. Kommunen vurderer om personen er i målgruppa for ordninga og fattar eit vedtak om tildeling av program (eller avslag). Deltakaren får introduksjonsstønad medan dei er i programmet (2G). Programmet varer som regel i to år, eventuelt kortare dersom personen ikkje lengre har behov for å delta i programmet. Programtida kan og bli forlenga inntil tre år ved behov. Deltakaren skal stort sett fylgje dei same reglane om fråvær som i arbeidslivet elles. Ugyldig fråvær gir trekk i introduksjonsstønad. Hovuddelen av programmet skal bestå av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsretta tiltak. 

Opplæring og tiltak går fram av ein individuell plan som blir utarbeidd i fellesskap med og tilpassa den enkelte deltakar. Kommunen ved flyktningetenesta eller programrådgjevar, NAV og vaksenopplæringa har forpliktande ansvar for introduksjonsprogram.

Tilsette:

 • Per Atle Einan,  flyktningekonsulent
 • Amir Atashgahi, miljøarbeidar

Vaksenopplæringa

Ansvar for opplæring av flyktningar og innvandrarar i norsk/samfunnsfag:
Vaksenopplæringa er mykje meir enn skule for flyktningar i introduksjonsprogram. I Seljord har vi også hatt deltakarar frå introduksjonsprogrammet i Kviteseid kommune dei siste åra. Ved vaksenopplæringa skil ein i hovudsak mellom to grupper:

 1. Personar mellom 16 og 67 år som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom dei har fått opphald:
  NB. Personer med rett til opphald etter EØS-regelverket er ikkje omfatta av introduksjonsloven. Dei har ikkje rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven. Det er likevel krav til kunnskapar i norsk og samfunnskunnskap for å få norsk statsborgarskap.
 2. Personar med plikt til opplæring (men ikkje rett):
  Arbeidsinnvandrarar mellom 16 og 67 år som er frå land utanfor EØS-/EFTA-regelverket og familiesameinte til desse, har plikt, men ikkje rett til opplæring.

Tilsette:

 • Wenche Heldal, lærar med adm.ansvar for VO
 • Anne Karine Skipar, lærar
 • Rannveig Reinboth, lærar
 • Wenche Jønholt, lærar
 • Hilde Berntsen, lærar

Bustad EMF

Ansvar for oppfølging av unge einslege mindreårige.
Bustad EMF (einslege mindreårige flyktningar) blei etablert i 2016 som ein konsekvens av det politiske vedtaket i kommunestyret i januar 2016. Seljord kommune busette da fem einslege mindreårige flyktningar. I 2018 kjøpte kommunen ein bustad i sentrum som er heimen til gutane. Alle ungdommane fylte 18 år i 2019 og dei har no fått permanent opphald i Noreg.  

Tilsett:

 • Ken Børre Langås, miljøarbeidar