Seljord kommune viser til “Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19” vedteken i statsråd i dag 15.03.20 og nasjonale føringar for å avgrense reising og smittespreiing;  «Helsedirektoratet ynskjer at innanlands transport skal gå mest mogleg som normalt, men me oppmodar sterkt alle til å unngå fritidsreiser.»

Vi viser òg til vedtak i Seljord kommune i dag om 14-dagar karantenepåbod for reisande frå Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Innlandet, Vestland og Trøndelag. Vedtaket vil innebere at dei som kjem til fritidsbustaden sin i Seljord frå desse områda omgåande vert sett i heimekarantene.

Har du allereie reist til din fritidsbolig i Seljord kommune ber vi deg om å reise tilbake til heimkommunen din.

Vi oppmodar òg folk om å ikkje komme til Seljord for å besøke familie eller andre som bur i kommunen. Helse- og omsorgstenesta vår tek vare på dei som treng pleie- og omsorgstenester.

Alt skjer fort og vi klarar ikkje å halde alle oppdatert på alt til ein kvar tid. Alle blir oppmodar til å følgje med og oppdatera seg på utviklinga via:

Vennleg helsing

Beate Marie Dahl Eide                                  Kine Jordbakke

Ordførar                                                         Kommuneoverlege