Samfunnsutvalet godkjente planen i sitt møte den 7.4.21 sak 29/21. Innspel/merknader til planforslaget må sendast elektronisk innan 31.05.2021 til post@seljord.kommune.no»

Reguleringsplankart, planomtale og føresegner og andre vedlegg tilknytt planen finn finn du her: