Seljord kommune varslar med dette at arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel har vore til 1. gongs handsaming i kommunestyret.

Vedtak i Kommunestyret sak 10/20 - 06.02.2020:  Kommunestyret vedtek å leggje forslag til kommuneplan for Seljord 2020 - 2032 ut til offentleg ettersyn jf. PBL §11-14.

Plandokumenta finn de her.  

Seljord kommune inviterer til folkemøte den 1. april kl. 18.00 i gamle salen på Granvin kulturhus i samband med høyringsfasa.

På folkemøte vil kommunen presentere planforslaget og det er høve til å stille spørsmål og kome med ytringar. Dersom det er konkrete spørsmål kring planforslaget så kan desse sjølvsagt rettast til kommunen når som helst i høyringsfasa. 

Alle endringsforslag eller kommetarar til planforslaget må vere levert innan høyringsfristen som er satt til 1. mai 2020.

Innspel sendast elektronisk til post@seljord.kommune.no og merkast høyring kommuneplan.