Les meir i nyheitssaken frå NRK her 

 Maksimal låneramme er 2,5 millionar kr inklusive alle kostnader i samband med kjøp og etablering.

Det er ein føresetnad for deltaking at familien ynskjer varig busetting i kommunen og at familien har barn i barnehage- og/eller skulealder. Familiane som får delta må kunne ha ansvar for alminneleg vedlikehald av eigen bustad utan ekstra oppfølging frå kommunen.

Det er også eit mål for prosjektet at det ikkje skal føre til ekstra driftskostnader for kommunen. Som med andre kommunale bustader er det kommunen formelt som kjøper, men den som leiger bustaden får opsjon på å kjøpe ut etter ein nærmare avtalt periode (inntil fem år). Kostnader kommunen har ved låneopptak i Husbanken blir dekt av leigekostnaden.  

Om familiane som er med i prosjektet vel å ikkje bruke opsjon på kjøp, så er huset framleis i kommunal eige, og kan leigast ut til andre med bustadsosiale behov.

Du finn meir informasjon om ordninga på nettsidene til Veiviseren.no 

Det er viktig å setje seg godt inn i føresetnadene for prosjektet før ein søkjer.

Dersom det er fleire som søkjer, så vil kommunen lage ei innstilling ut frå ei skjønsmessing vurdering av kven som best oppfyller krava til å delta i ordninga.

Send ein enkel søknad til Seljord kommune, Brøløsvegen 13A, 3840 Seljord ved kommunalsjef skule og oppvekst.
Merk søknaden med «Søknad om deltaking i Leige til eige».

Spørsmål om ordninga til Ronde Ingeberg Schade,350 65 105 og mobil 41 32 89 29,
e-post ronde.schade@seljord.kommune.no .

Søknadsfrist 30.11.2021