Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskottsskatt - betaling og innkrevjing

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Koronasituasjonen: Forskotsskatt for sjølvstendig næringsdrivande blir utsett
  Innbetaling av forskotsskatt for sjølvstendig næringsdrivande og andre personlege skattytarar blir utsett. Forfall blir i 2020: 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

  Driv du sjølvstendig næringsverksemd (enkeltpersonføretak), skal du betale utskriven forskottsskatt. Det same kan gjelde dersom du er deltakar i ansvarleg selskap og kan vente del av skattbart overskott frå selskapet. Vidare kan det gjelde personlege skattytarar dersom dei har større inntekter som det ikkje er teke omsyn til i det forskottstrekket dei har i lønnsinntekta. 

  Dersom du får utskriven forskottsskatt, får du tilsendt innbetalingsblankettar fire gonger i året. Den forskottsskatten som er utskriven, er utrekna på bakgrunn av skatteoppgjeret førre året. For at nye enkeltpersonføretak og deltakarar i ansvarlege selskap skal få utskriven forskottsskatt og tilsendt innbetalingsblankettar, må dei melde frå til skattekontoret om verksemda og fortelje kor stort overskott (eller underskott) dei ventar seg det første året.

  Betaling skjer til bankkontoen for skatt til skatteoppkrevjaren. Ved utelaten betaling blir det rekna forseinkingsrenter frå forfallet og fram til betaling skjer. Dersom kravet ikkje blir betalt frivillig, kan skatteoppkrevjaren setje i verk tvangsinnfordring og kostnader kan kome til etter rettsgebyrlova.

  Dersom du ikkje er samd i utskrivinga av forskottsskatten, må du sende søknad om endring av utskriven forskottsskatt til skattekontoret. 

  Målgruppe

  Personar som driv sjølvstendig næringsverksemd (enkeltpersonføretak), deltakarar i ansvarleg selskap og eventuelt andre skattytarar som får utskriven forskottsskatt

  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Skatteetaten er organisert med eit hovudkontor, Skattedirektoratet, og fem regionar: Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst.

  Kvar region har fleire fysiske skattekontor. Alle skattekontorene har en rådgjevingsteneste som tar imot dine spørsmål på alle Skatteetaten sine oppgåveområder. I tillegg har vi Skatteetaten si telefonteneste  – etaten si rådgjevingsteneste på telefon.

  Skattekontoret fastset kva som skal betalast i skatt, medan skatteoppkrevjaren i kommunen (kemnar/ kommunekasserar) tar seg av innbetalingar og innkrevjing. 

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-08-29 20:54