Tilbod

Alle i Seljord kommune i alle aldrar, kan få tilbod om fysioterapi.

 • Behov  for hjelp etter henvisning frå fastlege eller sjukehus
 • Behov for hjelp i forhold til muskel/skjelettlidingar
 • Behov for opptrening/rettleiing etter skade og /eller operasjon
 • Behov for hjelp før operasjon, t.d. hofteoperasjon

Grupper

Ulike tilbod om gruppetrening. For å vere med på ulike grupper, kan du vende deg til fastlege eller kommunefysioterapeuten

 • Balansegruppe. Førebyggje fall, styrketrening
 • Bassenggruppe. For dei som av ulike årsaker har vanskar med å trene vanleg
 • Avspenningsgruppe
 • Fredagstrim for bebuarar på Nesbukti
 • Friskliv og meistring (grupper både ute og inne heile året)

Samarbeid

Fysioterapitenesta samarbeider med:

 • Heimesjukepleia. Kvardagsrehabilitering
 • Nesbukti pleie-og omsorgsenter
 • Heddeli bu - og servicesenter
 • Steinmoen bu - og servicesenter
 • Legane
 • Helsestasjonen
 • Barnehagane
 • Skulane

Foreldre som ynskjer ei samtale om barnets motoriske utvikling kan ta kontakt. Vanlegvis blir barn som treng noko ekstra henvist frå fastlege, helsestasjonen eller 2.linetenesta (sjukehus, HABU m.fl.)