Naboar og berørte partar blir med dette invitert til å komme med innspel til planarbeidet. Tidlegare oversendte innspel i samband med førre varslingsrunde vil bli teke omsyn til, men du må sende eit nytt innspel dersom du har nye synspunkt eller endra standpunkt. 

Frist for merknader til planoppstart er: 24. mars 2020.

Les meir under Reguleringsplanar