Føremålet med endringa av reguleringsplanen for del av Århusmoen, er å legge til rette for plasskrevjande varehandel i tillegg til eksisterande føremål, og å oppdatere og tilpasse arealføremålet til etablerte bedrifter og næringsverksemd på området. Det inkluderer å auke høgda frå 8 til 10 meter og auke % BYA til 50 % pluss parkering.
Planforslaget legg til rette for 3000 m2 nytt handelsareal i tillegg til det som allereie er etablert på Århusmoen (1240 m2).

Det er utarbeidd handelsanalyse og trafikkanalyse.

Les meir under Planar og høyringar/Høyringar