I tillegg har Stortinget vedteke ei mellombels styrking av bustøtta på grunn av situasjonen med svært høge straumprisar. Eit betydeleg utvida tal på husstandar med låge inntekter kan få rett til bustøtteutbetalingar i januar, februar og mars.
Husbanken har oppfordra kommunane til å hjelpe med å spreie informasjon om den mellombels styrkinga av bustøtta til aktuelle innbyggarar.

Meir informasjon om ordninga og korleis du søker finn du på Husbanken sine nettsider 

Med vennleg helsing

Gerd Kari Skaalen
NAV Leder
NAV Vest-Telemark