Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Adopsjon
Adresser
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
Arealoverføring
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehageopptak og betaling
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og feiing
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskot til utbetring/tilpassing
Bustønad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bålreglar

D

Dagmamma - godkjenning
Dagsenteret
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdigheitsgaranti
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Ergoterapi
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F

Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Festetomter
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse

G

Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H

Heddeli bu - og servisesenter
Heddelitunet
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimetenestene
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta
Hukommelsesteamet

I

IKT i barnehage
Incestsenter
Individuell plan
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Informasjon om barnehage på fleire språk
Information in English about Kindergarten payment
Innbyggjarinitiativ
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J

Jakt 2016
Jegerprøven

K

Karakterar - rett til å klage
Kjøp av kommunale tilleggsareal
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt foreldreutval i barnehage
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturpris
Kulturskule - opptak
Kulturstipend
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kva gjer barnevernet
Kyrkjene i Seljord

L

Landbruksveg - bygging
Ledige næringstomter
Legeattest ved skulefråver i vgs
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskuleopphald
Leksehjelp
Leksehjelp i grunnskulen
Ljosterapi

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels botilbod
Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Møteinnkallingar og referat
Møtereferat
Møtereferat

N

Nabovarsel - byggjesak
Naturskadar - erstatning
NAV
Nedgravde oljetankar
Nesbukti pleie- og omsorgsenter
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nytt frå rektor
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott
Når du ringer legevakta

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personalet
Personalet i Seljord kulturskule
Personvern – dine rettar
Personvernombod
Pleie i livets sluttfase
PP-tenesta
Praksis
Prisar
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Returordningar for avfall
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Råd og utval
Rådgiving i skulen

S

Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Serviceerklæring Barnevernet
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Skulpturar og monument
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Språkpraksis
Steinmoen bu og servisesenter
Støttekontakt
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsomsorg

T

Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Terminal pleie i heimen
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tilboda i kulturskulen
Tilskott til etablering i eigen bustad
Tinglysing og skøyte
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Trus- og livssynssamfunn - tilskott
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U

Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve
Utvalde kulturlandskap

V

Vaksine
Vaksiner
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Veiledning i barnehage
Ventetid
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

  • Dyrsku'n
  • Møtestad Seljord
  • Ruteinfo Norge
  • Seljord og sogene
  • Ta Seljord i bruk
  • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk