Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Landbruk

Jordbruket i kommunen er svært variert med store samanhengande jordbruksområde i Flatdal og bratte gardar og med særs verdfullt kulturlandskap i fleire delar av kommunen.
Seljord har et totalt skogareal på 581.000 daa,av dette er 211.207 daa er definert som produktiv skog.

Viktige kulturlandskapsområde av høg nasjonal verdi, blant anna: Svartdalsområdet, Lisidene i Flatdal , Dyrlandsdalen, Skorigrenda i Åmotsdal, Langlim, Brekkegrenda mot Øvre Bø.

Utvalde kulturlandskap i Hjartdal og Svartdal.

Langlim
 • Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg

 • Avløysarordningane i jordbruket

  Generelt

  Som husdyrbrukar skal du kunne ta ferie og planlagd fritid ved å få tilskot til avløysing mens du er borte.

  Avløysarordningane er ein del av velferdsordningane i landbruket. Du kan søkje om tilskott til avløysing ved mellom anna

  • ferieavvikling
  • sjukdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følgje av sjukt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

  Tilskottet skal dekkje utgifter til lønn, feriepengar, arbeidsgjeveravgift og avgiftspliktig køyregodtgjersle til avløysaren.

  Målgruppe

  Landbruksføretak

  Vilkår

  Avløysaren må vere minst 15 år og kan ikkje ha inntekt frå gardsbruket eller vere ektemake/sambuar til ein som har inntekt frå gardsbruket. 

  Føretaket driv vanleg jordbruksproduksjon, er registrert i Einingsregisteret, er registrert som meirverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgåve som landbruksføretak

  Lovar og retningsliner

  Sjå jordlova §§ 3 og 18.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du søkjer ved å logge deg inn på Altinn og sender søknaden derifrå. Tilskotet blir automatisk utrekna, basert på opplysingane i saka. Du kan også hente opp rettleiing og forklaringar inne i systemet dersom det trengst. Når kommunen har behandla søknaden blir svaret og vedtaket sendt til deg via Altinn. 

  Skjema

  Slik gjer du:
  - Gå til sida www.altinn.no på internett
  - Søk opp skjemaet Tilskudd til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
  - Logg deg inn med MINID, BANKID eller liknande
  - Vel landbruksforetaket ditt som «Aktør»
  - Søk opp og vel ordninga «Tilskudd til avløysing av jordbrukarar ved sjukdom, fødsel m.v»
  - Legg inn informasjon om sjukemeldingsperiode, utgifter til avløysar osv.
  - Last opp nødvendige vedlegg.
   
  Dersom du ikkje kan bruke internett
   
  Du kan gi avløysarlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det blir også ordna inne på www.altinn.no. Snakk med dei fyrst dersom det er aktuelt.
   
  Papirskjemaet vil framleis eksistere ei stund til.
   
  I ein overgangsperiode vil dei gamle papirskjemaa eksistere ei stund framover. Etter kvart blir søknadsordninga fullelektronisk for landbruksføretak.
   

  Vedlegg


  Søknadsfrist

  Fristen for å søkje om tilskot til avløysing ved ferie og fritid er 15. oktober.

  I søknadsskjemaet fører du opp dei utgiftene du har hatt til avløysing ved ferie og fritid inneverande år. Dersom du har hatt lågare utgifter enn det som er planlagt å vere det maksimale avløysartilskotet ditt, kan du etterregistrere utgiftene du hadde mellom 16. oktober og 31. desember. Fristen for etterregistrering er 10. januar.

  Behandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere sak. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein kan tenkje at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut. Sjå søknadsskjemaet når det gjeld tidspunktet og retningslinene for utbetaling av tilskottet. Ta eventuelt kontakt med kommunen.

  Behandlingstid

  Kommunen vil behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein ventar at vedtaket vil bli gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Står kommunen fast på avgjerda, blir saka send vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Driftsbygning i landbruket

 • Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

 • Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

 • Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom

 • Landbruksveg - bygging

 • Nydyrking av areal til jordbruksformål

 • Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

 • Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

 • Produksjonstilskott i jordbruket

 • Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott

 • Skogfond

 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

 • Økologisk landbruk - direkte tilskott

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk