Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tilskotsordningar

NB!!Viktig å lese dette før du fyller ut søknad om tilskot til drift.

Kommunen ber om at lag/organisasjonar / 17. mai komitear/ løypekjørarar om å samle sine faste/kjente aktiviteter i ein søknad, og at lag med undergrupper fremmer ein felles søknad.  Alle søknadar vil bli behovsprøvda og må difor følgjast av kontoutskrifter/årsoppgjer for å bli handsama.

 

 

 • Freda bygningar og anlegg - tilskott

  Generelt

  Dersom Riksantikvaren har freda ein bygning som du eig, kan du få tilskot til å dekkje nokre av kostnadene for vedlikehald.

  Du kan søkje om tilskott dersom det oppstår meirkostnader i samband med vedlikehald av freda bygning på grunn av krav til materialtype og framgangsmåte i fredingsvedtaket.

  Riksantikvaren kan frede bygningar og anlegg frå nyare tid som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Dette tyder at ein ikkje kan gjere inngrep eller endringar i bygningen eller anlegget. Normalt vedlikehald som å måle bygningen, kan du gjere, men du kan ikkje gjere endringar som å rive, flytte, byggje på eller endre materialar eller fargar.

  Målgruppe

  Private eigarar og forvaltarar av freda bygningar og anlegg. Eigarar og forvaltarar kan vere privatpersonar, stiftingar, frivillige organisasjonar og liknande.

  Vilkår

  Det vil bli gjort ein fagleg vurdering av den kulturhistoriske verdien og kva tiltaket vil ha å seie i samband med målet med tilskottsordninga. Er du eigar og får dispensasjon frå vedtak om freding som samtidig set vilkår som gjer arbeidet dyrare, skal du ha heilt eller delvis vederlag for denne utgiftsauken. Elles blir dette prioritert:

  • tiltak som stansar og hindrar vidare forfall
  • mellombels sikring av freda bygg og anlegg som er i forfall
  • tiltak som sikrar bygg og anlegg som det er få av

  Sjå Norsk kulturminnefond for kriterium/vilkår for søknader som skal sendast dit.

  Brosjyrer

  Partnarar

  Riksantikvaren, fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

  Lovar og retningsliner

  Sjå spesielt kulturminnelova § 15a og § 17.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Ta kontakt med fylkeskommunen/Riksantikvaren dersom du ønskjer meir informasjon om ordninga eller om kor du skal sende søknaden.

  Skjema

  Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har søknadsskjema på Internett.

  Vedlegg

  Forklaring av tiltaket med teikningar og eventuelle fotografi.

  Søknadsfrist

  Fylkeskommunen kan gje opplysning om søknadsfristen. Norsk kulturminnefond har to søknadsrundar i året. Søknadsfristen er 01.02. og 01.09.

  Søknadmottakar

  Søknad skal sendast til fylkeskommunen, som gjer ei vurdering og prioritering før søknaden eventuelt blir send vidare til Riksantikvaren. Ein kan òg sende søknad til Norsk kulturminnefond.

  Seljord kommune,
  Postmottak,
  Brøløsvegen 13 A,
  3840 Seljord

  Behandling

  På grunnlag av søknadene frå fylkeskommunane fordeler Riksantikvaren tilskottsmiddel som blir sende til fylkeskommunane for vidare fordeling. Det er fylkeskommunan som gjer vedtak om tilskott. Du får skriftleg melding om vedtaket. Styret i Norsk kulturminnefond gjer vedtak når det gjeld søknader som blir sende dit.

  Behandlingstid

  Fylkeskommunen og Riksantikvaren skal behandle saka så snart som mogleg. Styret i Norsk kulturminnefond gjer vedtak om tildeling ca. to månader etter søknadsfristen.

  Høve til å klage

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Riksantikvaren er klageinstans for saker som er behandla i fylkeskommunen. Før klagen går dit, skal den instansen i fylkeskommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli send til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefond skal sendast til Kulturminnefondet.

 • Spelemidlar til idrettsanlegg

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk