Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Gravferd

  Generelt

  Å sørgje for ei gravferd inneber som regel å ta kontakt med eit gravferdsbyrå som tek seg av alt det praktiske.

  Dersom ingen sørgjer for gravferda, skal den kommunen der avdøde budde, sørgje for henne.

  Du kan få støtte til å sørgje for ei gravferd.

  Den som har fylt 18 år, kan i ei skriftleg erklæring fastsetje kven som skal ha rett til å stå for gravferda. Elles vil det vere dei nærmaste etterlatne til den avdøde som har ansvaret for dette. Dersom det er usemje om kven som skal sørgje for gravferda, tar kommunen avgjerda. Dersom ingen sørgjer for gravferda, skal den kommunen der avdøde budde, sørgje for henne.

  Vilkår

  Gravlegging skal skje med respekt for den religionen eller det livssynet som den avdøde hadde. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med den avdøde sit ønske. Dersom den avdøde ikkje er kremert, skal gravlegging skje seinast ti verkedagar etter dødsfallet.

  Kyrkjeleg fellesråd kan forlenge fristane dersom det er tungtvegande grunnar for det.

  Pris

  Eit gravferdsbyrå skal utan å bli bede om det tilby prisliste til kundar som spør byrået om gravferdstenester. Ved tinging skal kundane utan å måtte be om det, få eit skriftleg pristilbod og få rimeleg tid til å setje seg inn i pristilbodet før det blir gjort avtale.

  Folketrygda kan gi behovsprøvd gravferdsstønad med utgangspunkt i den siste tilgjengelege likninga/sjølvmeldinga. I dei fleste tilfella blir stønadssummen redusert med summen av finansformuen til den avdøde og det forsikringsbeløpet som blir utbetalt på grunn av dødsfallet.

  Brosjyrer

  Partnarar

  Kyrkjeleg fellesråd forvaltar kyrkjegardane i kommunen, men det er kommunen som løyver pengane til drifta.

  Lovar og retningsliner

  Sjå gravferdslova §§ 9, 10 og 13 og kapittel 2. Sjå òg folketrygdlova kap. 7 og prisopplysningsforskrifta § 15

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Det er høve til å sørgje for alt sjølv i samband med ei gravferd, men dei fleste vel å bruke eit gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferda, avgjer i så fall sjølv kva gravferdsbyrå han eller ho ønskjer å bruke.

  Eit gravferdsbyrå kan mellom anna hjelpe til med å

  • fastsetje tider for overføring, gravferd, kremasjon osv.
  • kontakte prest/imam/talar, musikarar, songarar, gravlund o.a.
  • skaffe kiste og utstyr, stelle den avdøde
  • ordne transport av kista
  • ordne papir til skifterett, politi, Nav, osb.
  • annonsere dødsfallet
  • trykkje songar, salmar og takkekort
  • ordne blomar, dekorasjonar, kransar
  • leggje til rette for og ta del under sørgjehøgtida
  • sørgje for melding til og oppgjer med Nav
  • ordne med minnesamvær
  • ordne med urnenedsetjing
  • ordne med inskripsjon på gravmonument, trekross/symbol og gravlykt

  Nokre byrå formidlar òg tenester som reingjering av bustaden med rydding og bortkøyring.

  Skjema

  Høve til å klage

  Du kan ikkje klage på avgjerda til kommunen dersom det er usemje om kven som skal sørgje for gravferda. Du kan heller ikkje klage på avgjerda til kyrkjeleg fellesråd om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd.

  Den som har ansvaret for gravferda, kan klage på eit gravferdsbyrå til Klagenemnda for gravferdstjenester, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo. Nemnda er sett saman av ein uavhengig jurist (leiar av nemnda), ein representant frå Forbrukarombodet og ein frå gravferdsbransjen.

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk