Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Beredskap

Informasjon om beredskapen i Seljord kommune

Beredskapen i Seljord kommune: 

Leia av ein kriseleiingsstab som består av personar som i kraft av si stilling, politisk eller administrativt, har kunnskap og/eller myndigheit til å setje i verk tiltak raskt og effektivt. 
Kriseleiingsstaben er leia av rådmann.

Ordførar/varaordførar har plass i staben. Ordførar representerar høgste myndigheit for å taka avgjerder i høve til å kunne overskride budsjett i krisetilfelle.

Kriseleiinga sett i gang tiltak, koordinerer alle involverte partar, og har ansvar for informasjon til innbyggjarane.

Kommunal heimeside med tilhøyrande Facebookside vil vere sentral kommunikasjonsplattform i slike tilfelle.

Kommunalt kriseteam:

Kontakt med kriseteamet kan formidlast gjennom legevakt, politisentral, brannvesen og ambulansetenesta.

Viktige telefonar: 

Legevakt i Seljord: 35 05 00 05 / 116 117

Seljord/ Notodden legevaktsentral: 35 05 00 05/

Seljord kommune, sentralbordet: 35 06 51 00

113 : AMBULANSE. Ved livstrugande tilstandar eller ulykker  

110: BRANN  

112: POLITI 

Nedanfor finn du nyttige lenker for publikum, med t.d. råd om korleis du sjølv kan førebu deg på kriser, langvarig straumbrot, behov for ekstra proviant o.l.


 • Brannvern og tilsyn

  Generelt

  Er du eigar av byggverk, har du plikt til å sørgje for nødvendige sikringstiltak for å førebyggje og avgrense brann, eksplosjon eller anna ulykke.

  Den som eig eit byggverk skal sørgje for nødvendige sikringstiltak for å førebyggje og avgrense brann, eksplosjon eller annan ulukke. I tillegg til eigaren har òg brukarane plikt til å sørgje for å halde bygningstekniske konstruksjonar og ulike tryggleiksinnretningar i forsvarleg stand. Kommunen identifiserer og fører tilsyn med såkalla særskilte brannobjekt. Dette er byggverk der brann kan føre til tap av mange liv eller store skadar på helse, miljø eller materielle verdiar. Det blir òg stilt ein del bestemte organisatoriske krav til drifta av særskilte brannobjekt. Tilsynsfrekvensen er:

  • bygningar og område der brann kan føre til tap av mange liv – minst éin gong kvart år
  • bygningar, anlegg og liknande som representerer ein særleg brannfare eller der brann kan føre til store samfunnsmessige konsekvensar – minst éin gong kvart år
  • viktige kulturhistoriske bygningar og anlegg – minst éin gong kvart fjerde år

  Kommunen seier oftast ifrå om tilsynet på førehand, men kan òg gjennomføre tilsynet utan førehandsvarsel. Brannvesenet vurderer da alle forhold som har noko å seie for branntryggleiken, både tekniske og organisatoriske tiltak. Dersom ein meiner at tiltaka ikkje er tilstrekkelege, kan brannvesenet gje pålegg om retting/utbetring eller nytte andre reaksjonsmiddel.

  Seljord kommune er med i

  Vest-Telemark Brannvesen
  Besøksadr
  .: VTK-bygget i Høydalsmo
  Postadr.: c/o VTK, 3891 Høydalsmo  
  Tlf.      35075711
  Fax     35075735

  Brannsjef Tore Metveit,  tlf 97016957,  
  epost:  tore.metveit@vtbv.no

  Branninspektør Torbjørn Lia,  tlf 97661911,  
  e-post:  torbjor.lia@vtbv.no

  Branninspektør Ole-John Almenning,  tlf 95992215, 
  e-post:  ole-john.almenning@vtbv.no

  Feiar: Dag Jarle Sveinsson, tlf 97101956 
  e-post:  dag.jarle.sveinson@vtbv.no

  Feiar: Ole Dyrland, tlf 91516388
  e-post: ole.dyrland@vtbv.no

  Brosjyrer

  Det finst rettleiingsmateriale om korleis krava til branntrygging skal gjennomførast. Sjå lenkja under.

  Partnarar


  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Egil BirkremAvdelingsingeniør3506516391689618Send Epost

  Kontaktavdeling

  Teknisk avdeling brann og feiar

  LederKåre Groven
  Besøksadresse3840 SELJORD

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Behandling

  Kommunen utarbeider ein rapport etter at tilsynet er utført. Rapporten nemner kva for avvik frå krava til brannsikring som er funne, og kva slags nye sikringstiltak det er behov for. Rapporten sendast med ein gong til eigaren eller verksemda/brukaren, som skal gje ei tilbakemelding innan ein oppgjeven frist. Tilbakemeldinga skal gje svar på når og korleis avvika vil bli retta opp.

  Blir det ikkje gjeve tilfredsstillande tilbakemelding på tilsynsrapporten innan fristen, skal kommunen gje dei pålegga som er nødvendige. Saksbehandlingsreglane i forvaltningslova om varsling med meir skal følgjast.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtak om pålegg, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klageinstansen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje. Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap er klageinstans for vedtak som er gjort av kommunestyret. For alle andre vedtak som er gjort av kommunen, er kommunestyret eller klagenemnda i kommunen klageinstans.

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk