Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Svangerskap og fødsel

Svangerskapsomsorg med jordmor på helsestasjonen er eit tilbod til alle gravide.
Jordmor tilbyr òg svangerskaps- og fødselsførebuande kurs (aleine eller i grupper), heimebesøk etter fødsel / barselsamtale, og deltek på barseltreff i lag med helsesøster. Jordmor deltek og i Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark.
Jordmor har kompetanse til å ta seg av friske gravide, oppdage avvik og henvise til spesialisthelsetenesta.

Jordmor er ein del av helsestasjonstilbodet og held til på helsestasjonen, Ingrid Slettensveg 16. Tenesta er gratis.
Partnar er velkomen til å vere med ved ein eller fleire konsultasjonar.

Opningstider for jordmorkontoret:
To dagar i veka kl 08.30-15.30. måndag, onsdag eller fredag.

Tilsett i jordmortenesta: Jordmor Mirjam Thorkildsen Schade

Time hos jordmor kan du få ved å ringe jordmors kontor eller ved å ringe /sende SMS til jordmors mobiltelefon.
Du kan og ringe helsesenteret, tlf. 35 06 52 50.

Jordmorvakt:
Vest-Telemark har felles vaktteneste for jordmor. Det er jordmor på døgnvakt på DPS i Seljord, Jakob Naadlandsveg 28.
Jordmorvakta, tlf. 35 02 16 24
Ein kan ev. ringe sentralbordet på sykehuset Telemark, tlf. 35 00 35 00, og spørje etter jordmorvakta i Vest-Telemark

For ytterlegare informasjon, kontakt ved leiande helsesøster Gunhild Kåsa Dehli Tlf. 350 65256 Mobil: 90 89 00 05 

 • Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang

 • Svangerskapsavbrot

  Generelt

  Abortlova gir deg rett til å krevje abort innan utgangen av den tolvte svangerskapsveka (84 dagar).

  Abortlova gjev deg rett til å krevje abort innan utgangen av den tolvte svangerskapsveka (84 dagar). Du kan sjølv søkje om abort. Du treng ikkje tilvising frå fastlegen, du kan ta direkte kontakt med eit sjukehus som har gynekologisk avdeling.

  Når du kontaktar lege, helsestasjon eller sjukehus, må dei vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du treng ikkje grunngje valet ditt, og du vel sjølv om du vil ta imot rettleiing eller råd.

  Legen skal informere deg om korleis inngrepet blir gjennomført og om eventuelle komplikasjonar som kan oppstå.

  Legen skal òg gje deg informasjon om den støtta samfunnet gjev dersom du ønskjer det.

  Vilkår

  Du tek sjølv den endelege avgjerda, såframt inngrepet kan skje før utgangen av den tolvte svangerskapsveka og tungtvegande medisinske grunnar ikkje talar mot det.

  Brosjyrer

  Lovar og retningsliner

  Abortloven § 2

  Søknadsprosessen

  Behandling

  Legen skal vurdere kor langt du har kome i svangerskapet. Kan inngrepet bli utført før utgangen av den 12. svangerskapsveka, skal legen straks sende kravet om svangerskapsavbrot til det sjukehuset eller institusjonen der inngrepet skal utførast. Legen skal òg utføre nødvendige kliniske undersøkingar, setje opp eit skriftleg samandrag av kliniske funn og andre relevante og nødvendige medisinske opplysningar og sende samandraget til sjukehuset eller institusjonen saman med kravet ditt.

 • Svangerskapsomsorg

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk