Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Psykisk helse og rus

Informasjon om tenesetilbodet innafor Psykisk helse og rus

Avdelinga skal yte tenester til innbyggarar i Seljord kommune som slit med psykisk helse og / eller bruk av rusmidlar.

Målet med tenestene er å bidra til å fremme sjølvstende og styrke evna til å meistre eige liv, samt å bidra til å bryte /motverke isolasjon og inaktivitet.
Personalet i avdelinga har tverrfagleg kompetanse, og arbeider 2-delt turnus på dag, kveld og helg.

Avdelinga har fylgjande tilbod:

 • Samtaler individuelt og i grupper
 • Heimebesøk / miljøarbeid
 • Ulike aktivitetar for å bryte / motverke isolasjon og inaktivitet
 • Tilbod til familiar og pårørande
 • Koordinering av aktuelle tenester, ansvarsgruppe m.m
 • Kriseplan / Individuell plan
 • Ljosterapi
 • Fredagskafé

Avdelingsleiar: Gunn Marit Sandsdalen
Telefon: 40 91 35 60 / 350 65 133

Vakttelefon psykisk helse og rus:  91 86 78 49

Søknadsskjema finn du under Skjema frå a-å

 

 • Dagtilbod - aktivitetstilbod

 • Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet

 • Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet

 • Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang

 • Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar

 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 • Mobbing - mottiltak

 • PP-tenesta

 • Psykiske helsetenester

 • Rusmiddelmisbrukarar - tiltak

 • Skulestart

 • Spesialpedagogisk hjelp til barn

  Generelt

  Også barn som ikkje har begynt på skulen enda kan få hjelp i for eksempel språklege eller sosiale dugleikar. Dette blir kalla spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehagealder.

  Er du uroleg for at barnet ditt ikkje utviklar seg som det skal? Ditt barn kan få hjelp i si utvikling og læring allereie før det startar på skulen og uavhengig om det går i barnehage eller ikkje.
   
  Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidleg hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklege og sosiale dugleikar.
   
  Barnet ditt kan få spesialpedagogisk hjelp individuelt eller i gruppe. Foreldrerådgivning er ein del av tilbodet.

  Målgruppe

  Foreldre som er uroleg for utviklinga til barnet sitt eller barnehagen eller helsestasjonen.

  Somme grunnar til uro kan vere at barnet

  • Har seinka språkutvikling
  • Har sosiale eller emosjonelle vanskar
  • Ikkje utviklar seg motorisk eller kognitivt som forventa

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Even Fossum SvendsenKommunalsjef Undervisning3506510590603404Send Epost

  Kontaktavdeling

  Vest-Telemark PPT

  Telefon35068300
  Telefaks35068301
  E-postppt@vest-telemark.no
  Nettadressehttp://www.vesttelemarkppt.no/ppt/default.asp
  PostadressePostboks 43, 3836 Kviteseid
  BesøksadresseGranlivegen 1a 3850 Kvitseid

  Lovar og retningsliner

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

  Barnehagelova § 19a

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Kommunen skal
  • involvere og spørje foreldra før dei tek avgjerder som gjeld barnet
  • vurdere om barnet treng spesialpedagogisk hjelp
  • be PP-tenesta om å gjere ei sakkunnig vurdering dersom foreldra, kommunen eller barnehagen meiner at barnet treng spesialpedagogisk hjelp
  • fatte eit enkeltvedtak som seier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp eller ikkje, og kva hjelpa skal vere
  • gi barnet spesialpedagogisk hjelp slik det er skildra i enkeltvedtaket
  • sørgje for at det blir laga ein skriftleg rapport om den spesialpedagogiske hjelpa og utviklinga til barnet ein gong i året
   
  Som forelder kan du
  • krevje at kommunen undersøkjer om barnet deira treng spesialpedagogisk hjelp
  • bli involvert og si ja før kommunen ber PP-tenesta om å utgreie barnet
  • bli involvert og si ja før kommunen fastset at barnet skal få spesialpedagogisk hjelp
  • få ein skriftleg rapport ein gong i året om hjelpa barnet får, og ei vurdering av korleis barnet utviklar seg
  • klage dersom barnet ikkje får spesialpedagogisk hjelp
  • klage på innhaldet, gjennomføringa eller organiseringa av hjelpa

   

  Behandling

  Dersom det er du som forelder som har ei uro, kan du be kommunen om ei sakkunnig vurdering av barnet, eller du kan be kommunen om spesialpedagogisk hjelp.
   
  Dersom det er nokon andre enn foreldra, for eksempel tilsette i barnehagen, som melder uro til kommunen, må kommunen innhente samtykke frå foreldra før dei kan vise barnet til ei sakkunnig vurdering hos PP-tenesta.
   
  Kommunen sender så ei tilvising til PP-tenesta.
   
  PP-tenesta involverer foreldra og gjer ein utgreiing som blir avslutta med ei tilråding.
   
  Kommunen fattar eit enkeltvedtak og sender det til foreldra.

  Høve til å klage

  Foreldra har rett til å klage, både på avslag og på innhaldet i vedtaket, saksbehandlinga og på manglande oppfylling av enkeltvedtaket. Foreldra skal sende klaga til kommunen. Fylkesmannen er klageinstans.

 • Spesialundervisning

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk