Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
: 09.01.2018Kontaktavdeling: Teknisk avdeling Kontaktperson: Kåre Groven

Ledige bustadtomter

Seljord kommune har ledige tomter i fleire bustadfelt i kommunen

For nærare orientering/opplysing kan du ta kontakt med Seljord kommune v/teknisk avdeling.

Kartfesting av dei ulike områda finn du i lenke nede på sida.

I Seljord kommune kan vi tilby deg bustadtomter i fylgjande kommunale bustadfelt:

1. Tømmeråsen felt 3

Tomtefeltet er opparbeid med vass, avløp og el-forsyning fram til tomtegrensa.  Feltet inneheld 17 bustadtomter med ulik storleik frå ca. 665 m2 til ca. 1400 m2.

Pris på tomtene frå kr 215.500,- til kr 567.000,-.  Salsprospekt.

Tømmeråsen felt 3 ligg vest for Seljord sentrum. Det er ope og barnevenlege omgjevnader med godt utsyn til Skorve, Seljordsvatnet og Seljord sentrum.

2. Runningen, Seljord sentrum

Runningen er eit tomtefelt som ligg ca. 2 km frå sentrum (Brøløs). I feltet er att 2 byggjeklare tomter.

Pris kr 150.000 for tomt heilt øvst i feltet og kr 384 000,- for tomt som ligg like ovanfor Seljord folkehøgskule. Pris er eks. kostnader til oppmåling, tinglysing og tilkoplingskostnader.

Det er opparbeidd veg, vatn og avløp samt leikeplass.

3. Tømmeråsen, Seljord sentrum

Tømmeråsen er eit tomtefelt med tomter på ca 1 dekar. Feltet ligg ca 2,5 km frå Seljord sentrum (Brøløs). I feltet er att 5 byggjeklare tomter.

Pris frå kr 50.000 til 215.000 pr tomt. Opparbeidd med veg, vatn og avløp. Asfaltert veg og gateljos. Leikeplass.

4. Sundbøhaugen, Flatdal

Sundbøhaugen er eit tomtefelt i Flatdal, ca 1 km frå Flatdal sentrum. Feltet består av eit ”gamalt” felt og eit ”nytt” felt. Tomtene er ca 1 dekar.

I det ”gamle” feltet er att 3 tomter. Pris kr 10.000. I det ”nye” feltet er det 5 tomter. Pris kr 130.000.

Det er opparbeidd veg, vatn og avløp. Delvis asfaltert veg og gateljos.

Åmotsdal: Det er for tida ikkje tomter i kommunal regi. Dersom du ønskjer tomt i Åmotsdal, vil Seljord kommune v/ teknisk avdeling prøve å hjelpe deg med kontakt med moglege tomteseljarar.

Furutoppen tomter
 • Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon

 • Kommunal planlegging - medverknad

 • Nabovarsel - byggjesak

 • Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

  Generelt

  Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, som er eit arealplankart med vedtekter som legg fast bruk og vern i bestemte område.

  Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

  Målgruppe

  Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

  Vilkår

  Forslaget må følgje dei krava til reguleringsplan som ligg i plan- og bygningslova § 12-1 og i kart- og planforskrifta § 9 og § 10.
   
  Kommunen har høve til å fastsetje fleire krav.

  Pris

  Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag. Men kommunen har ein frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 veker. Kommunen må tilbakebetale delar av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 veker. (Sjå forskrifta § 7 og 8)

  Lovar og retningsliner

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Ditt forslag til plan blir kalla planinitiativ. Planinitiativet skal innehalde følgjande:
   
  • formålet med planen 
  • planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet 
  • planlagd busetnad, anlegg og andre tiltak 
  • utbyggingsvolum og byggjehøgder 
  • funksjonell og miljømessig kvalitet 
  • Tiltaket sin verknad på, og tilpassing til, landskap og omgivnader 
  • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og pågåande planarbeid 
  • vesentlege interesser som blir rørte av planinitiativet 
  • korleis samfunnstryggleik skal løysast, blant anna gjennom å førebyggje risiko og sårbarheit 
  • noko som rørte offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart 
  • prosesser for samarbeid og medverknad frå rørte fagstyresmakter, grunneigarar, festare, naboar og andre rørte 
  • vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli varetekne. 
  Samtidig skal du sende ein førespurnad om oppstartsmøte. Dette blir sendt til kommunen.
   
  Alle tema som er nødvendig for å behandle søknaden skal takast opp i oppstartsmøtet.
   
  Kommunen forpliktar seg til å skrive referat av møtet. Det er fleire krav til kva referatet skal innehalde (sjå § 3 i forskrifta).

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
   
  Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.

  Høve til å klage

  Skulle det vere usemjer mellom deg som forslagsstillar og kommunen, kan du krevje ei behandling av saka i kommunestyret.

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk