Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

ID264 Einingsleiar innan Helse og omsorg. Frist 28.8.19

Seljord kommune har ledig 100% stilling som einingsleiar for eininga Institusjon i Seljord kommune. Eininga Institusjon omfattar Nesbukti pleie- og omsorgssenter og kommunens produksjonskjøkken. Produksjonskjøkkenet er plassert på Dyrskuplassen.

Nesbukti pleie- og omsorgssenter er ein sjukeheim med 32 plasser. Det er knytt ca 35 årsverk til eininga og er det er Seljord kommune sin største arbeidsplass. Sjukeheimen ligg vakkert til ved vatnet i nærleiken av kommunen sine omsorgsbustadar. Heimesjukepleia har også base på sjukeheimen, noko som gjev gode rammer for internt samarbeid. 

Det er i tillegg til einingsleiar tilsett ein assisterande einingsleiar som deler på oppgåvene knytt til administrasjon. Einingsleiar deltek vidare i eit leiarteam som bestend av einingsleiarane innan helse og omsorg, kommuneoverlege og kommunalsjef. Kommunen jobbar aktivt med fagutvikling og har ulike prosjekt for å styrke den faglege kvaliteten. Ved sjukeheimen er det planlagt å starte opp eit prosjekt for å styrke rehabilitering i institusjon, og kommunen har nylig mottatt tilskotsmiddel til dette arbeidet. 

Kommunen deltek i store prosjekt som Akuttkjedeprosjektet og Primærhelseteam, noko som påverkar heile helse og omsorg i positiv retning. 

Stillinga inneber følgande ansvarsområde: 

 • Dagleg drifts- og økonomiansvar for eininga
 • Fagleg ansvar for verksemda
 • Overordna personalansvar
 • Turnusplanlegging

Vi ønsker ein person som:

 • Er utdanna off. godkjent sjukepleiar
 • Har utdanning innanfor leiing og har erfaring frå liknande arbeid
 • Er løysingsorientert
 • Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Har evne til å tenke nytt og framtidsretta
 • Har god kjennskap til kvalitetsarbeid og krav til internkontroll
 • Har kjennskap til velferdsteknologi og nye arbeidsmetodar. 

Personleg eigenskapar vil bli vektlagd. For tilsetting i stillinga blir det stilt krav til godkjend politiattest. 

For meir informasjon om stillinga kan ein ta kontakt med: 

 • kommunalsjef Lillian Olsen Opedal på tlf. 99224727 eller e-post: lillian.opedal@seljord.kommune.no eller 
 • personalsjef Ingeborg Nenseter Jensen på tlf. 47900119 eller e-post: ingeborg.nenseter.jensen@seljord.kommune.no 

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. august 2019.


 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk