Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Helse og omsorg

Satsane for eigenbetaling for kommunale pleie- og omsorgstenestere blir justert årleg med verknad frå 1. januar. Tidspunktet for berekning av konsumprisen er 15. september året før.

1. Maksimal eigenbetaling for heimehjelp /praktisk bistand og opplæring i Seljord kommune: 

Inntekt Kostnad 
Inntekt mindre enn 2 G  Kr 200,- per månad
Inntekt frå og med 2 G til og med 2,5 G  Kr 847- per månad
Inntekt frå og med 2,6 G til og med 3,5 G  Kr 1.693,- per månad
Inntekt over 3,5 G  Kr 2.821,- per månad 

Det blir sett ei øvre grense for betalinga etter prinsippet om sjølvkost. Sjølvkost per 01.01.17 er berekna til kr 284,- per time.

 

2 . Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald på bu- og servicesentra Heddeli og Steinmoen:

 • Husleige ink. opphald, praktisk bistand og alle måltid, blir sett til kr 8.100,- per månad
 • Pris på dagopphald inkl. transport og kost, blir sett til kr 269,- per dag

Betalingssatsane ved bu- og servicesentra er gjeldande frå 1.1.17, og blir justert årleg etter konsumprisindeksen

 

3. Betalingssatsar som eigenbetaling på Heddelitunet:

 • Husleige kr 6.130,- per månad
 • Praktisk bistand og opplæring bleir fakturert etter gjeldande satsar

  Husleiga er gjeldande frå 1.1.17, og blir justert årleg etter konsumprisindeks. Praktisk bistand og opplæring blir justert etter gjeldande vedtak om brukarbetaling for tenestene

 

4. Betalingssatsar som eigenbetaling på aktivitetssenteret:

 • Eigenbetaling varierer opp til om lag kr 100,- per dag, hovudsakleg til dekking av kostander ved innkjøp av mat og materiell til ulike aktivitetar.
  Betalinga er gjeldande frå 1.1.17, og blir justert årleg etter konsumprisindeks

 

5. Betalingssatsar som eigenbetaling for tryggleiksalarmar:

 • Kommunen sin kostnad til Hjelp24 for svarteneste og leige av alarmar blir lagt til grunn for brukarbetalinga. I tillegg er det eit påslag på kr 314,- per månad på analog og kr 345,- på alarm /mobil

  Brukarbetaling utover avtala med Hjelp24 blir justert årleg etter lønsvekst

 

6. Betalingssatsar som eigenbetaling ved transport utan løyveplikt:

 • Brukarbetaling etter staten sine satsar for km-godtgjering blir nytta ved sporadisk transport
 • Brukarbetaling ved felleskøyring i samband med dagsturar blir sett til kr 42,-, prisen er gjeldande frå 01.01.16, og blir justert årleg etter konsumprisindeksen

 

7. Betalingssatsar for vask av privattøy på vaskeri:

 • Brukarbetaling er kr 33,- per kg tøy.  Prisen er gjeldande frå 01.01.17 og blir justert årleg etter lønsvekst8. Betalingssatsar for mat til heimebuande:

 • Brukarbetaling er kr 127,- per middagsporsjon ( kr 115,- utan dessert). Prisane er gjeldande frå 01.01.17, og blir justert årleg (normalt i januar) i samsvar med prisendring, jmf. avtale med Dyrsku'n AS

 

  9. Betalingssatsar for omsorgsbustader:

    Fylgjande satsar gjeld frå 01.01.17:

 Omsorgsbustad  Pris
 Gamle bustader Heddeli øvre:  kr 3.950,-
 Nye bustadar Heddeli øvre:  kr 5.016,-
 Bustader Heddeli nedre:  kr 4.607,-
 Omsorgsbustader Nesbukti:  kr 5.223,-
 Omsorgsbustader Kapteinsgata:  kr 5.777,-
 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk