Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Bustad og eigedom

Gebyrsatsar som er endra frå 1.1.2017 blir oppdatert etterkvart

Kommunale eigedomsavgifter 2017:

Mineiendom

VARSF området 

Teneste

2016

2016

 2017  2017
Feiing:  eks. mva   inkl. mva  eks. mva  inkl. mva.
1 pipe, tilsyn

 528,00

528,00

 432,00  540,00
1 pipe, feiing

 264,00

330,00

 216,00  270,00
Tillegg for fleire piper, pr stk, tilsyn

 288,00

288,00

 236,00  295,00
Tillegg for fleire piper, pr stk, feiing

 144,00

180,00

 118,00  147,50
Renovasjon:        
Standard abonnement

 2.268,00

2.835,00

 2.367,00  2.958,75
Standard abonnement - heimekomp. 

 1.701,00

2.126,00

 1.775,00  2.218,75
Miniabonnement 

 1.588,00

1.985,00

 1.657,00  2.071,25
Abonnement over 500 m

 1.134,00

1.417,50

 1.184,00  1.480,00
Hytterenovasjon 

 1.134,00

1.417,50

 1.184,00  1.480,00
Renovasjon fritidsbustad 

1.134,00

1.417,50

 1.184,00  1.480,00
Redusert hytteronovasjon 

   454,00

   567,50

   473,00    591,25
Høgstandardhytte 

 1.588,00

1.985,00

 1.657,00  2.071,25
Renovasjon bustad som fritidsbustad 

1.134,00

1.417,50

 1.184,00  1.480,00
Renovasjon høgstandard fritidsbustad 

1.588,00

1.985,00

 1.657,00  2.071,25
Kloakk/avløp:        
Fastbeløp 

 1.586,00

1.982,50

 1.782,00  2.227,50
Hus under 60 m² - variabel del        
Stipulert forbruk 90 m³

 1.767,00

2.208,75

 1.910,70  2.388,38
Hus over 60 m² - variabel del 

 

 

   
Stipulert forbruk 150 m³

 2.964,00

3.705,00

 3.185,00  3.981,25
Målt forbruk pr m³ 

      19,64

     24,55

  21,23   26,54

Reduksjon ved brot i vassforsyning - kr pr. døgn 

        5,60

       7,00

   6,05    7,56
         
Slamtømming: ( gebyr iht. forskrift)

 

 

   
Slamtømming bustad, inntil 7 m³ 

 1.763,00

2.203,75

 1.890,00  2.362,50
Slamtømming hytte, inntil 4 m³

 1.763,00

 2.203,75

 1.890,00  2.362,50
Tett tank inntil 4 m³

 1.763,00

 2.203,75

 1.890,00  2.362,50
Pris per m³ utover grunnpris

    403,00

    503,75

    432,00     540,00
Vatn: 

 

 

   
Fastbeløp 

2.151,00 

2.688,75

 2.511,00  3.138,75
Hus under 60 m² - variabel del        
Stipulert forbruk 90 m³ 

 1.237,50

1.546,00

 1.293,00  1.616,25
Hus over 60 m² - variabel del 

 

 

   
Stipulert forbruk  150 m³

 2.062,50

2.578,13

 2.156,00  2.695,00
Målt forbruk per m³

 13,75

17,19

   14,37      17,96
Målarleige per år 

 100,00

125,00

    110,00     137,50
Reduksjon ved brot i vassforsyning - kr pr. døgn 

 4,00

5,00

      4,40      5,50
Leige av vassmålar pr år:         
Inntaksledn. inntil 32 mm 

 100,00

125,00

 100,00    125,00
Inntaksledn. inntil 40 mm

200,00

250,00

 200,00    250,00
Inntaksledn. inntil 50 mm

400,00 

500,00

 400,00    500,00
Inntaksledn. inntil 63 mm

500,00 

625,00

 500,00    625,00
Inntaksledn. inntil 75 mm

 800,00

1.000,00

 800,00  1.000,00
Inntaksledn. inntil 110 mm

 800,00

1.000,00 

 800,00  1.000,00
Inntaksledn. over 110 mm

 800,00

1.000,00  

 800,00  1.000,00
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk for bustad/fritisbustad:         
Vatn

10.000,00

12.500,00

 10.000,00  12.500,00
Kloakk 

10.000,00 

12.500,00

 10.000,00  12.500,00
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk for næringsbygg:         
Inntaksledn. inntil 32 mm 

 10.000,00

12.500,00

   10.000,00    12.500,00
Inntaksledn. inntil 40 mm                                                                                                                

 20.000,00

25.000,00

   20.000,00    25.000,00
Inntaksledn. inntil 50 mm 

 25.000,00

31.250,00

   25.000,00    31.250,00
Inntaksledn. inntil 63 mm 

 30.000,00

37.500,00

   30.000,00    37.500,00
Inntaksledn. inntil 75 mm 

 40.000,00

50.000,00

   40.000,00    50.000,00
Inntaksledn. over 110 mm 

150.000,00 

187.500,00

 150.000,00  187.500,00
Avlesing vassmålar: 

 1.500,00

1.875,00

     1.500,00      1.875,00
   

Gebyr for handsaming av saker etter plan og bygningslova:



Gjeld frå 01.01.2016. Justert med SSB sin byggekostnadsindeks pr 15.09.15

 1.  Sakshandsaming / kontroll av søknad etter § 20 - 1

 2016

 2017
a Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, bustad

  6.211,00

   6.366,00
  Andre bygg

10.353,00

 10.611,00
Vesentleg endring eller reparasjon av tiltak nemnt under a. 

 6.211,00

 6.366,00
Fasadeendring

 4.142,00

 4.245,00
d Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidl. drift av tiltak under a 

 4.142,00

 4.245,00
Riving av tiltak nemnt under a

 4.142,00

 4.245,00
f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar 

 4.142,00

 4.245,00
g Oppdeling eller samanføying av brukseining i bustad eller tiltak som fører til fråvik av bustad  

 1.593,00

 1.632,00
h Oppføring av innhegning mot veg 

 2.071,00

 2.122,00
Plassering av skilt og reklameinnretningar

    797,00

   817,00
j Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjon eller anlegg

 4.142,00

 4.245,00
k Vesentlege terrenginngrep 

 4.142,00

 4.245,00
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

  4.142,00

 4.245,00
Søknad om frådeling - delegert handsaming

 2.071,00

 2.122,00
n Søknad om frådeling - politisk handsaming 

 4.142,00

 4.245,00
   Ved totrinns handsaming aukar gebyret med 50%    

 2.  Sakshandsaming/kontroll av søknad etter § 20 - 2

2016 

 2017
 1 Mindre tiltak på bebygd bustadeigedom                                                                                                            

1.752,00    

 1.796,00
 2 Mindre tiltak på andre eigedomar  2.548,00  2.611,00
 3 Driftsbygningar i landbruket inntil 1000 m² BYA  2.548,00  2.611,00
 4 Midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg inntil 2 år  2.548,00  2.611,00
 5 Andre mindre tiltak  2.548,00  2.611,00

3.  Søknad om ansvarsrett                                                                                            

 2016

 2017
  Ansvarsrett pr. funksjon                                                                                    

    744,00 

   762,00
  Søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett

 1.593,00

 1.633,00
       
4.  Søknad om dispensasjon etter § 19 i plandelen

 4.779,00

 4.898,00
       
5.  Søknad om utsleppsløyve     
   - inntil 15 pe.

 2.389,00

 2.448,00
   - over 15 pe.

 4.779,00

 4.898,00
       
6. Opplysningar etter lov om eigedomsmekling 

    744,00

    763,00

Gebyra skal indeksregulerast pr 01.01. kvart år med grunnlag i SSB sin byggekostnadsindeks for einebustad pr. 15.09.

Handsaming av private framlegg til reguleringsplan § 12:

Førehandsuttale

Førehandsuttale /prinsippsøknad som blir lagt fram for det faste planutvalet: kr 5.000,00 Planforslag
Kommunen skal rekne ut saksgebyret etter fylgjande tabell: 

Planens kompleksitet   Areal:  0-5 da  Areal: 5-10 da Areal: 10-120 da   Areal: over 20 da
Enkel plan 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00
Arbeidskrevjande plan 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00

Omfanget av planen som enkel eller arbeidskrevjande plan blir vurdert i forhold til:

 • Godt tilrettelagt planforslag - lite bearbeidd planforslag
 • I samsvar med kommuneplanen - ikkje i samsvar med kommuneplanen

 • Enkle grunneigarforhold - mange berørte partar

 • Interessemotsetnad avklart - behov for mange avklaringar i sakshandsaminga

 • Lite /inga konfliktar - stor kompleksitet

Plassering av planen i kategori blir fastsett av kommunen i kvar enkelt sak.

Planprogram og konsekvensutgreeing ( §§ 4-1,4, 2 og 12-9)

Handsaming av planprogram: kr   5.000,00

Handsaming av konsekvensutgreiing:    Minstegebyr  kr 15.000,00

Dersom kommunen må leige inn sakkunnig hjelp for å kvalitetssikre konsekvensutgreiingar, skal det reknast gebyr etter medgått tid. Tenester som skal betalast etter medgått tid, har ein timesats på kr 800,00.

Søknad om planendring (§12-14)

 • Mindre endringar av godkjend plan, enkel sakshandsaming:         kr 10.000,00
  Der berre reguleringsføresegnene blir endra, blir beløpet halvert.
 • Mindre endringar av godkjend plan, samansett sakshandsaming:  kr 20.000,00

 • Kurante justeringar av kart og/eller føresegner til godkjend plan som ikkje krev nabovarsling, blir handsama administrativt:           kr   3.000,00

Større  endring av eldre planar skal i hovudsak bli handsama som ny plan. Gebyr for avslegen plan før utlegging er 50 %.
Gebyr for plan som krev utlegging to gongar, aukar med 50 %

Utbyggingsavtale:    kr 10.000,00 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

Urimeleg gebyr

Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsippa som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonen eller den han eller ho har gitt fullmakt, av eige tiltak fastsette eit passande gebyr.

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk